ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ସ୍ Welcome ାଗତ!
  • head_banner_01
  • 空 路 、 海路。。。。。。。。。
    ବାୟୁ ମାର୍ଗ, ସମୁଦ୍ର ସଡକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପରିବହନ ନେଟୱାର୍କ ବିକାଶ କରନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ବିତରଣ ହୋଇପାରିବ |

SDGs ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |